GEWA KINNHALTER FLESCH

  • Violine

432.520 Buchsbaum
432.540 Palisander
432.550 Ebenholz
432.551 Ebenholz 1/2-1/4
432.552 Ebenholz 1/8-1/16